روش‌های مختلف تأمین مالی در نسبت با طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی که هر یک شرایط مخصوصی دارند، وضعیت‌های مختلفی را پدید می‌آورند. برای دستیابی به ترکیب مناسب روش‌های تأمین مالی یک پروژه یا شرکت، در ابتدا باید به ‌صورتی کاملاً دقیق و به تفصیل، جریانات نقدینگی در حالات مختلف بررسی شود و با استفاده از رو‌ش‌های عملیاتی تأمین مالی در کشور و هم‌چنین ویژگی ها و قابلیت های طرح، تحلیلی دقیق، مشخص و عملیاتی برای ارائه ساختارهای تأمین مالی بالقوه برای آن طرح ارائه شود.
تأمین ‌سرمایه تمدن بر این باور است که توجیه پذیری اقتصادی یک طرح منوط به ارائه ساختار تأمین مالی بهینه برای آن طرح در چارچوب قوانین و مقررات بازار پول و سرمایه کشور است و مشتریان خود را شناخت این بهینه‌ترین مسیر تأمین مالی یاری می‌رساند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید