از جمله رسالت‌های اصلی تأمین‌سرمایه تمدن، تأمین منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تأمین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار پول و سرمایه و طراحی ابزارهای نوین مالی می‌باشد. یکی از رایج‌ترین ابزارها، تأمین مالی طرح‌های سودآور از طریق انتشار اوراق مشارکت است که در زمره اوراق بهادر بدهی قرار می گیرد.

انواع اوراق مشارکت

۱)اوراق مشارکت ساده

۲)اوراق مشارکت قابل‌تبدیل

۳)اوراق مشارکت قابل تعویض

اوراق اجاره:

اوراق بهادار بانامی است که دارنده ی آن به صورت مشاع ، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است.در صکوک اجاره حق استفاده از منافع در برابر اجاره بها از مالک به شخص دیگری منتقل می شود.این اوراق را می توان در بازار ثانویه و به قیمتی که به وسیله عامل های بازار تعیین می شود،معامله کرد

اوراق مرابحه :

اوراق بهادار با نام و قابل انتقالی است که نشان دهنده ی مالکیت مشاع دارنده ی آن در دارایی مالی است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

اوراق استصناع:

اوراق بهادار با نام و قابل انتقالی است که دارنده ی آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد استصناع بوده و شرکت ها و مؤسسات دولتی،مؤسسات  اعتباری و شهرداری ها،شرکت های سهامی، شرکت های تعاونی و موسسه و نهاد های عمومی غیر دولتی می توانند صکوک استصناع جهت تأمین مالی منتشر نمایند.اوراق استصناع(سفارش ساخت) را می توان اوراق بهاداری دانست که ناشر بر اساس قرارداد شفارش ساخت منتشر کرده و در قبال ساخت یک دارایی مبلغی به سازنده (پیمانکار) پرداخت خواهد کرد.

اوراق مضاربه :

اوراق بهادار با نامی است که بر اساس قرارداد مضاریه طراحی شده است ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق وجوه متقاضیان اوراق را جمع کرده و در فعالیت های اقتصادی سود آور به کار می گیرد و در پیان هر دوره مالی سود حاصله را بر اساس نسبت های که بر روی اوراق نوشته شده بین خود و صاحبان اوراق تقسیم می کنند.دارنده ی اوراق نقشمالک و ناشر نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند.

قرارداد سلف موازی استاندارد :

قراردادی است که بر اساس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه را بر اساس مشخصات قرارداد سلف د ر ازای بهای نقد به فروش می رساند تا در دوره ی تحویل به خریدار تسلیم کند.در این نوع قرارداد ابتدا باید دارایی پایه در بازار اولیه عرضه شود و توسط خریداران مورد معامله قرار گیرد ؛ سپس خریداران با تسویه ی قرارداد با فروشنده ،می توانند در بازار ثانویه دارایی خریداری شده را به صورت سلف موازی استاندارد عرضه نمایند

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید