تامین مالی بین المللی – یکی از اهداف شرکت تأمین‌ سرمایه تمدن، ایجاد زمینه‌ای برای مشتریان خود به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز آن‌ها از بازارهای مالی بین‌الملل می‌باشد. بدین منظور و باتوجه به پتانسیل های موجود در بازارهای مالی دنیا و با توجه به افزایش نیازهای ارزی متقاضیان، شرکت تأمین‌سرمایه تمدن رسالت خود می‌بیند که نسبت به ارائه خدمات در جهت استفاده شرکتها از بازارهای بین­ المللی به منظور تأمین منابع ارزی طرحها و پروژه‌ها، حداکثر مساعی خویش را بکار گیرد.

تامین مالی بین المللی – یکی از اهداف شرکت تأمین‌ سرمایه تمدن، ایجاد زمینه‌ای برای مشتریان خود به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز آن‌ها از بازارهای مالی بین‌الملل می‌باشد. بدین منظور و باتوجه به پتانسیل های موجود در بازارهای مالی دنیا و با توجه به افزایش نیازهای ارزی متقاضیان، شرکت تأمین‌سرمایه تمدن رسالت خود می‌بیند که نسبت به ارائه خدمات در جهت استفاده شرکتها از بازارهای بین­ المللی به منظور تأمین منابع ارزی طرحها و پروژه‌ها، حداکثر مساعی خویش را بکار گیرد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید