گزارش توجیهی در واقع  توجیهی برای سرمایه گذاران یا اعتبار دهندگان خواهد بود تا نسبت به تأمین مالی طرح یا پروژه اقدام نماید و طرح کسب و کار، بیانیه‌ای رسمی است که اطلاعات اساسی کسب و کار، مجموعه‌ای از اهداف کسب و کار و برنامه ریزی برای رسیدن به آن اهداف را در برمی‌گیرد.

 شرکت تأمین ‌سرمایه تمدن،  با تکیه بر توان علمی و تجربی کارشناسان خود می تواند به شرکت ها و سازمان ها در تهیه و تنظیم طرح های کسب و کار و گزارشات توجیهی جهت نیل به اهداف متفاوت یاری رساند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید