مدیریت دارایی و سرمایه گذاری

افراد در زندگی خود تصمیمات مختلفی میگیرند، یکی از تصمیمات مهم در طول زندگی افراد تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری است. افراد برای ایجاد اطمینان و تأمین آتیه خانواده خود، از مصرف فعلی صرفنظر می کنند و وجوه خود را برای آینده ای بهتر سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در زمینه های مختلفی مانند: بانک، املاک، طلا، کسب وکار، سهام و غیره صورت می گیرد. درتصمیمات سرمایه گذاری افراد به دو عامل ریسک و بازده توجه دارند. در انتخاب از بین گزین ههای مختلف سرمایه گذاری، افراد به دنبال گزینه ای می باشند که با ریسک یکسان، بازدهی بیشتر بدست آورند و یا برای بدست آوردن همان

بازدهی، ریسک کمتری متحمل شوند و این موضوع تصمیمات سرمایه گذاری رابا یک امر چالش برانگیز تبدیل می کند.

یکی از خدمات شرکت تامین سرمایه تمدن کمک به افراد در زمینه مدیریت سبد دارایی آنها می باشد. مدیریت داراییها به مجموعه ای از فرآیندهای روش مند برای نگهداری، به کارگیری و توسعه کلیه داراییها اطلاق می گردد و در نهایت کلیه داراییها را بهینه می کن. مدیریت داراییها چارچوبی را برای طراحی و پیاده سازی  برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت آینده مشخص می نماید.

به طور ساده، هدف از این کار افزایش ثروت اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در این راستا شرکت تامین سرمایه تمدن به افراد صاحب سرمایه، در مدیریت دارایی های خود خدمات حرفه ای ارائه می کند .

خدمات مدیریت دارایی و سرمایهگذاری عبارت از مدیریت سرمایهگذاریهای اشخاص توسط شرکتهای خدمات مالی، به ویژه شرکتهای تامین سرمایه می باشد . در این خدمات شرکت به نیابت از مشتری اقدام به سرمایهگذاری در طیف متنوعی از داراییها مینماید. شرکتهای مالی مانند تامین سرمایهها با بهرهگیری از نیروهای متخصص در این حوزه،مکانیزمهای سرمایهگذاری را متناسب با اهداف، سطح ریسکپذیری اشخاص و نیازهای مالی آنها تدوین نموده و تلاش مینمایند حداکثر بازده متناسب با ریسک پذیرفته شده را برای مشتریان ایجاد کنند.

شرکت تامین سرمایه تمدن راهکارهای متنوعی در راستای ارائه خدمات مدیریت دارایی و سرمایهگذاری کارآمد به مشتریان با اهداف و ریسکپذیری متفاوت فراهم نموده است. این شرکت با بهرهگیری از توان تخصصی خود این قابلیت را دارد که نیازهای سرمایهگذاری و مدیریت دارایی گروههای مختلف از سرمایهگذاران، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برآورده نماید. از جمله راهکارهای ارائه شده توسط شرکت تامین سرمایه تمدن در این حوزه عبارت است از:

صندوقهای مشترک سرمایه گذاری

یکی از فعالیتهای اصلی شرکت تامین سرمایه تمدن در حوزه مدیریت دارایی و سرمایهگذاری، تاسیس، راهاندازی و مدیریت انواع صندوقهای سرمایهگذاری متناسب با خواسته و نیازهای سرمایهگذاران است.

صندوقهای سرمایهگذاری مشترک یکی از انواع واسطههای مالی و از جمله نهادهایی هستند که از طریق فروش پیوسته واحدهای سرمایهگذاری(یونیت) خود به عموم مردم، سرمایههای اشخاص را تجمیع نموده و در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ابزارهای بازار پول با توجه به هدف صندوق سرمایهگذاری مینماید؛ و بدین ترتیب هریک از سرمایهگذاران به نسبت سهم خود در این مجموعه، در سود یا زیان حاصل از تغییر ارزش صندوق سرمایهگذاری مشترک شریک خواهند بود.

طبق قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا (ماده ۱ بند ۲۰):

صندوق سرمایهگذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکاند.

با توجه به اینکه فعالیت این صندوقها براساس ساختار تدوین شده در اساسنامه و امیدنامه آنها و در چارچوب نظارتهای سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد، این اطمینان برای سرمایهگذاران ایجاد میگردد که نظارت کافی بر عملکرد این صندوقها در مدیریت داراییهای صندوق وجود دارد.

از جمله مزیتهای سرمایه گذاری در صندوقهای مشترک سرمایه گذاری عبارت است از:

    -وجود مدیریت حرفهای و بهرهمندی از افراد متخصص در حوزه بازار سرمایه جهت سرمایهگذاری داراییهای تحت مدیریت صندوق

-نقدشوندگی سرمایهگذاری در صندوقها با توجه به مکانیزمهای صدور و ابطال در صندوقها و ارکان پیشبینی شده در ساختار اجرایی صندوقها

-تجمیع منابع خرد در یک مجموعه و ایجاد صرفهجویی نسبت به مقیاس

-تنوعبخشی در سرمایهگذاری

-آسانی و سهولت در سرمایهگذاری

-نظارت و شفافیت اطلاعاتی

از سال ۱۳۸۶ فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در ایران آغاز شده و در حال حاضر سرمایه تحت مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری بیش از بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.

با در نظر گرفتن طیفهای مختلف سرمایهگذاران و سطح ریسکپذیری افراد، تامین سرمایه تمدن اقدام به تاسیس و مدیریت ۵ صندوق در بازار سرمایه نموده،که توانسته است طیف متنوعی از سرمایهگذاران را جذب خود نماید. در حال حاضر مدیریت «صندوق گنجینه آرمان شهر» به عنوان بزرگترین صندوق مشترک سرمایهگذاری کشور در اختیار تامین سرمایه تمدن است.