صکوک خرید دین چیست؟

 در آموزشی

«صکوک خرید دین» یکی از جدیدترین ابزارهای مالی اسلامی است که در حال طراحی و اجرا برای بازارهای مالی است.
شرکت‌ها همواره در حال انجام تراکنش‌های مالی مختلف هستند و به همین دلیل بخشی از دارایی‌های آنها به صورت حساب‌های دریافتنی در صورت‌های مالی ثبت می‌شوند. این دیون که در زمان‌های مقرری از بدهکاران آنها وصول می‌شود بخشی از دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد که تا موعد تصفیه آن در دسترس شرکت نیست اما وجود بخش نقدینگی برای شرکت ضروری بوده و امکان حصول منفعت‌های بیشتر را برای شرکت فراهم می‌سازد. شرکت‌ها در موقعیت‌هایی که دسترسی به نقدینگی می‌تواند به نسبت بیشتر از تنزیل زمانی این دیون آن‌ها را منتفع سازد می‌توانند با عقد قرارداد به فروش دین بپردازند.
یکی از عقود اسلامی که قابلیت استفاده در بازارهای مالی را دارد و می‌تواند تحرک بازار مالی را افزایش دهد «صکوک خرید دین» است. شرکت‌هایی که با نیاز به جریان نقدینگی مواجه می‌شوند می‌توانند مطابق این عقد با انتشار صکوک خرید دین به فروش دین در قالب اوراق خرید دین به افزایش نقدینگی اقدام کنند. به این منظور شرکت باید با توجه به موسسه امین که ناظر بر این روند است و به بررسی شرایط احراز بانی برای اقدام به این کار اقدام می‌کند. با توجه به شرایطی که در پرتفوی شرکت، محاسبه انواع ریسک‌ها و صحت شرایط واگذاری وجود دارد، اقدام به تعیین میزان بازدهی این اوراق می‌کنند. نوع بازده این اوراق ثابت بوده و از اوراق با ریسک پایین به شمار می‌روند. این ابزار از یک رو سبب می‌شود تا شرکت با تبدیل این دارایی‌ها به نقدینگی تحرک و توان مضاعفی پیدا کند و از روی دیگر با حاکی بودن از دیون واقعی اوراقی کم ریسک و مطمئن را برای سرمایه گذاران فراهم خواهد آورد.

پست های توصیه شده

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

بورس