موضوع مهندسی مالی طراحی، توسعه و اجرای ابزارهای نوآورانه به منظور پاسخگویی به مسائل و نیازهایی است که در بازارهای مالی ظهور و بروز پیدا می کنند. شرکت تأمین سرمایه تمدن با تکیه‌ بر توان تخصصی کارشناسان خود و تجربیاتی که در تأمین مالی برای پروژه­های بزرگ کشور و شرکت­های بزرگ بورسی و غیر بورسی به دست آورده است پتانسیل طراحی  ابزارهای مالی متناسب با شرایط شرکت­ها و موقیعت های محیطی آنان را داراست .

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید