آقای حمید شیروانی

نائب رئیس هیأت مدیره

به نمایندگی از بانک شهر

آقای باقر طاهریان فر

رئیس هیأت مدیره

به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان

آقای محمود نصرتی

به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری شهرآتیه

آقای آرمان اسدی

به نمایندگی از  بانک توسعه صادرات

آقای محمود‌رضا خواجه نصیری

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت راهبران هدف آرمان