khajehnasiri

محمودرضا خواجه نصیری

مدیرعامل

bagheri

بابک باقری

معاون خدمات مالی

khanzadeh

محمد خانزاده

معاون اجرایی

Bozorgi

منظر بزرگی

 معاون بازار

mohamadi

امیر محمدی

قائم مقام معاونت خدمات مالی

kuchaki

احمد کوچکی

قائم مقام معاونت بازار

--

کتایون جان بزرگی

مدیر منابع انسانی

mansouri-jozani

ارژنگ منصوری جوزانی

مدیر حقوقی

alirezaei

گلناز علیرضایی

مدیر تامین مالی

taati

حسن طاعتی

مدیر توسعه خدمات مالی

bagheri

مرتضی باقری

مدیر سرمایه گذاری های جایگزین

khoei

علی خویی

مدیر ریسک و بازاریابی

agha-mohammad-semsar

محمدرضا آقا محمدسمسار

مدیر امور شرکت‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی

pak-nezhad

هاله پاک‌نژاد

مدیر عملیات بازار

shahsavar-zadeh

محمد شهسوار‌ زاده

مدیر عملیات صندوق‌های سرمایه‌گذاری

bahman

علیرضا بهمن

مدیر حوزه مدیریت

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید