محمودرضا خواجه نصیری

مدیرعامل

یحیی پروانی

معاون بازار

بابک باقری

معاون خدمات تامین مالی

محمد خانزاده

معاون مالی و اداری

امیر سیدی

معاون حوزه تکنولوژی

مسعود سلیمی

مدیر مالی

احمد کوچکی

مدیر سرمایه گذاری

منظر بزرگی

مدیر عملیات بازار

امیر محمدی

قائم مقام معاونت خدمات مالی

گلناز علیرضایی

مدیر ابزارهای بدهی

حسن طاعتی

مدیر توسعه خدمات مالی

مصطفی صادقی

مدیر بازاریابی معاونت بازار

فرامرز ساعدی

سرپرست مدیریت امور بین الملل