محمودرضا خواجه نصیری

مدیرعامل

یحیی پروانی

معاون بازار

بابک باقری

معاون خدمات تامین مالی

محمد خانزاده

معاون مالی و اداری

امیر سیدی

معاون حوزه تکنولوژی

منظر بزرگی

مدیر عملیات بازار

مسعود سلیمی

مدیر مالی

احمد کوچکی

مدیر سرمایه گذاری

امیر محمدی

قائم مقام معاونت خدمات مالی

فرامرز ساعدی

سرپرست مدیریت امور بین الملل

گلناز علیرضایی

مدیر ابزارهای بدهی

حسن طاعتی

مدیر توسعه خدمات مالی

مصطفی صادقی

مدیر بازاریابی معاونت بازار

ارژنگ منصوری

سرپرست امور حقوقی