مشترک آرمان شهر ؛ صندوق های سرمایه گذاری مختلط از جمله صندوق های ترکیبی هستند که طبق الزامات، حداقل ۴۰% و حداکثر۶۰% از ترکیب دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقی را در سهام سرمایه گذاری می نمایند.بازده این صندوق ها می تواند متناسب با نوسان بازار سهام متغیر باشد اما از نظر نوسان پذیری، ریسک کمتری نسبت به صندوق های سهامی دارد و می تواند گزینه مناسبی برای اشخاص با ریسک پذیری متوسط باشد.صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر صندوق سرمایه گذاری مختلط و در اندازه بزرگ بوده و از مهرماه سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز نموده است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید